cover-image

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
TEMPFORCE


BURGEMEESTER STRAMANWEG 105
1101 AA AMSTERDAM
TEMPFORCE.NL
C.BAKKER@TEMPFORCE.NL
KVK 74226304


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Privacy?
i. Tempforce neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u
doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een
zorgvuldige manierte verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht
van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens
omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Tempforce in deze
een zo genaamde: verantwoordelijke.
2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv. Persoonsgegevens die u verstrekt door het uploaden van uw CV
v. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vi. Locatiegegevens
vii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
viii. IP-adres
ix. Internetbrowser en apparaat type
3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming
van ouders of voogd. Tempforce kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
jaaris, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van
hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op als wij ietsfout hebben gedaan
i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via c.bakker@tempforce.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk
verwijderen.
4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. Tempforce verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. Uw sollicitatie te beoordelen en vervolgens contact met u op te nemen;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Hoelangwe gegevens bewaren
i. Tempforce zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u
informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op
via: c.bakker@tempforce.nl
5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
de volgende derde partij:
a. Bullhorn: Om onze CRM optimaal te laten functioneren maken wij gebruik van
Bullhorn. Zij verwerken hierbij persoonsgegevens en maken daarbij gebruik van
beveiligde verbindingen. Persoonsgegevens worden dus op een juiste en veilige
manier verzameld en verwerkt door Bullhorn.
ii. Met de bovenstaande verwerker hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen
deze derde ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.
6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
i. Tempforce maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verderin onze
cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
a. Functionele cookies: Ditzijn cookies met een puurtechnische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verdersurft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeerspecifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat ersprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn percategorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.
7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Tempforce hebben,
stuur dan een verzoek naarc.bakker@tempforce.nl
iii. Tempforce wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom
vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt Tempforce u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. Tempforce zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Tempforce u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt
uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot c.bakker@tempforce.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u op de website van
Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL -
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als website bezoekerte beschermen gebruikt Tempforce veilige
coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
gegevens versleuteld (voor derden nietzichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er
zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze serverzichtbaarzullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt ditzelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.
10. BEVEILIGING EN VERSIE
A. Wij nemen het echtserieus
i. Tempforce neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
direct contact met ons op via c.bakker@tempforce.nl
B. Versie
i. De huidige versie is 20190625
11. VRAGEN
A. Contactpersoon
Tempforce heeft Corneel Bakker aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de
AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene
vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via c.bakker@tempforce.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.